StatutSTATUT FUNDACJI

Być Bliżej Siebie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Być Bliżej Siebie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Solecką, Małgorzatę Wróblewską i Adriana Borowika, zwanych dalej Fundatorami,
  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
  Matyldę Przybylską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Kopernika 30, w dniu 13.05.2011 roku,
  działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 4. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

 5. Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia.

 6. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) główna działalność gospodarcza:

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

b) pozostała działalność gospodarcza:

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona

na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.11.Z Wydawanie książek

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasyfikowana

	90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych fundacji.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz ich rodzinom.

 2. Umożliwienie wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci i dorosłych z autyzmem
  i innymi zaburzeniami korzystania z profesjonalnej terapii, w szczególności
  z The Son-Rise Program
  ®.

 3. Działania na rzecz poprawy jakości życia poprzez umożliwienie korzystania
  z profesjonalnych metod, w szczególności z the Option Process
  ®.

 4. Poprawa jakości życia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez prowadzenie działań w zakresie wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego, socjalnego, psychologicznego i prawnego.

 5. Działania edukacyjne dla specjalistów zajmujących się terapią, leczeniem
  i diagnozowaniem autyzmu i innych zaburzeń.

 6. Propagowanie wiedzy o autyzmie i innych zaburzeniach, o metodach i formach terapii
  i leczenia oraz o możliwości całkowitego wyjścia z autyzmu.

 7. Działania wspierające badania naukowe, edukację i rozwój nauki związanej
  w szczególności z tematyką autyzmu i innych zaburzeń.

 8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 10. Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, promowanie zdrowego trybu życia.

 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 12. Działalność na rzecz umacniania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
  oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 13. Działalność pomocowa, charytatywna i wychowawcza na rzecz osób wykluczonych
  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów oraz konferencji dla specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu oraz innych zaburzeń, w szczególności mających
  na celu służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz ich rodzinami.

 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie działań podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

 3. Działania popularyzatorskie i edukacyjne w zakresie rozpowszechniania różnych metod terapii autyzmu i innych zaburzeń, w tym metody The Son-Rise Program®.

 4. Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami.

 5. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin osób
  z autyzmem i innymi zaburzeniami.

 6. Działania informacyjne skierowane do społeczeństwa na temat terapii i leczenia osób
  z autyzmem i innymi zaburzeniami, a także wyzwań jakie się z tym wiążą.

 7. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin oraz innych osób z otoczenia

osób z autyzmem i innymi zaburzeniami.

 1. Prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 2. Prowadzenie wyspecjalizowanych placówek dla osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami.

 3. Prowadzenie programów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

 4. Prowadzenie programów badawczych związanych z:

a) badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami
oraz ich edukacji,

b) badaniem kosztów i korzyści terapii i leczenia dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz różnych form pomocy ich rodzinom,

c) monitorowaniem statystyk związanych z autyzmem i innymi zaburzeniami.

 1. Organizowanie profesjonalnej pomocy dla dzieci i dorosłych z autyzmem i innymi zaburzeniami poprzez umożliwienie korzystania z zagranicznych, mniej dostępnych
  w Polsce metod terapii, w szczególności z The Son-Rise Program
  ®.

 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów, wykładów oraz konferencji mających
  na celu przedstawienie metod poprawy jakości i wydajności życia, w szczególności metody
  the Option Process
  ®.

 3. Podjęcie działań mających na celu umożliwienie efektywnej poprawy jakości życia poprzez zastosowanie odpowiednich metod, w szczególności metody the Option Process®.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Na realizację celu Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 2100,- (słownie: dwa tysiące sto) złotych, w tym 1000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 2. Składnikami majątkowymi Fundacji przeznaczonymi na realizację celu Fundacji są:
  fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów, pieniądze, papiery wartościowe,
  rzeczy ruchome i nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działania.

 3. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 2. 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 3. §11

 1. Pierwszy Zarząd i Radę ustalają Fundatorzy.

 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie
  lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 3. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, osoba ta przestaje być członkiem Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§12

 1. Zarząd składa się z minimum 3 osób.

 2. Pierwszy Zarząd jest powołany bezterminowo przez Fundatorów, następnych członków Zarządu powołuje Rada na czas nieokreślony.

 3. W momencie powiększenia się liczby członków Zarządu do więcej niż 3 osób,
  Zarząd wybiera Prezesa i 2 Wiceprezesów.

 4. Członkostwo Zarządu ustępuje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji
  lub śmierci członka Zarządu.

§ 13

Odwołanie członka następuje w przypadku:

 1. Choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 2. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

 3. Istotnego naruszenia postanowień statutu.

 4. Prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większej niż połowa jego członków; w przypadku Zarządu, w którym jest Prezes przy równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes a w przypadku nieokreślenia funkcji – dwóch członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia woli
  o charakterze finansowym i majątkowym składają Prezes i Wiceprezes a w przypadku nieokreślenia funkcji – dwóch członków Zarządu działający łącznie.

 3. Obrady Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przy braku Prezesa większość członków Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się według ustalonych przez Zarząd oddzielnych regulaminów.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 3. Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji.

 4. Opracowanie planów działania Fundacji.

 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 6. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

 7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

 8. Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej oraz organizacji tej działalności.

 9. Proponowanie zmian statutu i celów Fundacji do zatwierdzenia przez Radę.

 10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz określanie ich obowiązków
  oraz wynagrodzenia.

 11. Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji.

 12. Wnioskowanie o połączenie z inną fundacją oraz o rozwiązanie Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.

 2. Rada składa się z minimum 3 osób powołanych na czas nieokreślony. W przypadku
  zmniejszenia się składu Rady uzupełnienia jej składu dokonuje Rada poprzez dokoptowanie.

 3. Pierwszą Radę powołują Fundatorzy, później Rada sama uzupełnia swój skład.

 4. Rada wybiera Przewodniczącego spośród jej członków.

 5. Przewodniczący kieruje i organizuje prace Rady.

 6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów
  decydującym jest głos Przewodniczącego.

 7. Obrady Rady odbywają się według ustalonych regulaminów.

 8. Rada spotyka się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

 9. Obrady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej
  2 członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 17

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu. Członkiem Rady Fundacji
  nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Utrata członkostwa w Radzie Fundacji następuje na skutek: rezygnacji, odwołania
  przez Fundatorów, śmierci, choroby powodującej stałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych.

 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu.

 2. Zatwierdzanie rocznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi ze sprawowania jego obowiązków.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów na uzasadniony wniosek Zarządu.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji na uzasadniony
  wniosek Zarządu.

 7. Zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ ORAZ ZMIANA STATUTU

§ 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie uchwały Rady podjętej
  większością 2/3 głosów.

 2. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady podjętej
  większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

 3. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji.
  Likwidatora ustanawia Rada.

 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji Rada przekazuje na cele zbieżne
  z celami statutowymi Fundacji.