Regulamin warsztatów Regulamin warsztatów „Przełomowe Strategie dla AUTYZMU”,

prowadzący Raun Kaufman.

§ 1

Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem warsztatów „Przełomowe Strategie dla AUTYZMU”, jest Fundacja Być Bliżej Siebie, zwana dalej Organizatorem.
  2. Uczestnikami będziemy w tym regulaminie nazywać osoby zarejestrowane i biorące udział w warsztacie.
  3. Warsztaty odbędą się w 3 miastach, ten regulamin dotyczy każdej z poniższych imprez:

a) Warszawa, 30 kwietnia – część 1 i 1 maja – część 2, godz. 9:00

b) Zamość, 2 maja – część , godz. 10:00

c) Lublin, 3 maja – 1 część, godz. 9:00

  1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2016 r. do odwołania.
  2. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie internetowej http://bycblizejsiebie.pl

§ 2

Rejestracja

 1. Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie http://bycblizejsiebie.pl/rejestracja/, od dnia 1 marca, do dnia 25 kwietnia 2016 r. (rejestracje po 25 kwietnia – patrz § 2 punkt 10)
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za rejestrację. Na podany przez Ciebie adres e-mail została wysłana informacja z danymi do przelewów. Aby zakończyć rejestrację dokonaj przelewu w ciągu 3 dni roboczych.”.
 3. Rezerwacja miejsca dla Uczestnika nastąpi po wysłaniu formularza oraz zaksięgowaniu wpłaty. Oba te warunki muszą zostać spełnione.
 4. Po zaksięgowaniu pieniędzy Organizator wyśle do Uczestnika potwierdzenie rezerwacji miejsca. Powinno to nastąpić do 7 dni roboczych.
 5. Brak opłaty na naszym koncie po upływie 3 dni roboczych skutkuje zawieszeniem w procesie, a co za tym idzie – brakiem rezerwacji miejsca, do momentu uiszczenia opłaty.
 6. Brak potwierdzenia rejestracji lub rezerwacji miejsca może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych – nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA UCZESTNIKU (kontakt: zapisy@bycblizejsiebie.pl).
 7. Jeśli Uczestnik, który zrezygnował znajdzie kogoś na swoje miejsce, będzie możliwe przeniesienie wpłaconej opłaty na tę nową osobę. Może się tak stać jedynie po uzgodnieniu tej procedury z Organizatorem.
 8. W przypadku odwołania warsztatów z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie zapełnienia listy uczestników oraz listy rezerwowej.
 10. Rejestracja po 25 kwietnia:

a) od dnia 26 kwietnia formularz rejestracyjny będzie zabezpieczony hasłem,

b) hasło będzie dostępne po skontaktowaniu się z Organizatorem poprzez adres zapisy@bycblizejsiebie.pl

c) rejestracja będzie możliwa, o ile będą dostępne wolne miejsca.

§ 3

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie e-mailowej. Na adres zapisy@bycblizejsiebie.pl należy przysłać rezygnację z udziału w warsztatach. Musi to nastąpić do dnia 24 kwietnia 2016 r.
 2. Rezygnacja powinna być sformułowana tak, aby jasno wskazywała osobę, która rezygnuje (konieczne jest podanie telefonu do weryfikacji rezygnacji).
 3. Opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o 30 zł kosztów manipulacyjnych.
 4. W przypadku rezygnacji po 24 kwietnia, Organizator opłat nie zwraca.

§ 4

Płatność

 1. Drugim etapem rejestracji jest dokonanie opłaty w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania formularza rejestracyjnego, na rachunek:

Fundacja Być Bliżej Siebie z siedzibą w Warszawie

VW Bank: 32 2130 0004 2001 0568 5599 0001

W tytule przelewu KONIECZNIE prosimy wpisać:

– R16 (ułatwi nam to identyfikację wpłaty)

– imię i nazwisko uczestnika (uczestników, jeśli przelew dotyczy więcej niż 1 osoby)

– miasto i datę warsztatu

– część warsztatu (cz.1 / cz.2)

 1. Koszt udziału w warsztatach:

1 część – 300 zł (przelew w marcu), 350 zł (przelew w kwietniu)

2 część – 300 zł (przelew w marcu), 350 zł (przelew w kwietniu)

Część 1+2 – 550 zł (przelew w marcu), 650 zł (przelew w kwietniu)

Płatność gotówką na miejscu – 400 zł za każdą z części.

 1. Organizator wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej. Faktura zostanie dostarczona najpóźniej do dnia 7 maja na adres email podany w formularzu.
 2. Aby otrzymać fakturę należy w formularzu zaznaczyć zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.
 1. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W przypadku więcej niż 1 osoby z jednej instytucji istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem z podaniem pełnych danych firmy (nazwa, adres, NIP) oraz ilości uczestników wraz z ich nazwiskami.
 3. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w warsztacie, materiały, zaświadczenia o udziale oraz catering (przerwy kawowe oraz obiad).
 4. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów podróży.
 5. W wyjątkowych wypadkach będzie możliwa płatność gotówką na miejscu, zgodnie z cennikiem z § 4 pkt. 2, jednak będzie to możliwe jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez formularz rejestracyjny i uzgodnieniu faktu płatności gotówką z Organizatorem (Patrz: rejestracje po 25 kwietnia § 2 punkt 8 )
 6. Uczestnicy dokonujący przelewu po 26 kwietnia zobowiązani są mieć przy sobie, w dniu warsztatów, potwierdzenie przelewu i okazać je przy potwierdzaniu obecności.
 7. Osoby biorące udział w konkursie na stronie Fundacji Być Bliżej Siebie, w serwisie Facebook (wygrana – darmowy udział w 2 częściach warsztatów dla 1 osoby), mogą przejść proces rejestracji i wnieść opłatę celem zarezerwowania miejsca, jednak osobie, która konkurs wygra, wniesiona opłata zostanie w całości zwrócona.

§ 5

Obecność podczas konferencji

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego PUNKTU REJESTRACJI w miejscu warsztatów. Bez tego udział w nich jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów, imienny identyfikator, słuchawki do tłumaczeń symultanicznych oraz podpisze listę obecności.
 3. Posiadanie otrzymanego identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji (również do korzystania z oferty cateringowej). Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.

§6

Inne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas warsztatów.
 2. Każdy Uczestnik zatwierdzając regulamin wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku utrwalonego w trakcie warsztatów. Uczestnicy udzielają Fundacji Być Bliżej Siebie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas warsztatów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację Być Bliżej Siebie działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas warsztatów bez zgody Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia drobnych zmian w programie warsztatów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z warsztatami.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: zapisy@bycblizejsiebie.pl

REJESTRACJA